Választási Program 2014

1

 

valasztasi_program

Sze_Cso_program_v03_finalElvi alapvetés

Programunkkal értékrendet kívántunk megfogalmazni, mely alapján egyetértünk abban, melyek a legfontosabb feladataink.Minden választáson nagyjában-egészében ugyanezek a kérdések jelennek meg ígéretként, melyek a jelenlegi testület 2010-es választási programjában is szerepeltek. Úgy látjuk azonban, hogy a jelenlegi testület a gyakorlati működés során népszerűségi szempontok alapján átsorolta fontosságukat.
Mi szakítani kívánunk az ígérgetésekkel.
Így az önkormányzat alapkötelezettségeként az egészségüggyel, oktatással, neveléssel, bölcsődével, szociális ellátásokkal, a kultúrával, közlekedéssel és a közbiztonsággal szeretnénk elsődlegesen foglalkozni.
A törvény szerint kötelező egészségügyi alapellátás Csömörön nem biztosított. Orvosi rendelőink túlterheltek, „kinőttük” őket és az ÁNTSZ által megkövetelt alapfeltételeknek sem felelnek meg. Egyik rendelő akadálymentesítése sem történt meg az elmúlt négy év alatt. Nincs Csömörön elég védőnő, mert nincs hova ültetni őket. Ez az ügy jelenünket érinti, így az egészségügyi központ építését nem halogathatjuk tovább.

                                                                                                                                 “Bölcsesség által épül a ház, az otthon és a család,
és az értelem által lesz erős.
Az otthont és a családi élet minden területét pedig
a tudás tölti meg drága és kedves kincsekkel.
Példabeszédek könyve 24:3-4″
Az iskolába már évek óta többen jelentkeztek, mint ahány gyereket az intézmény be tud fo-gadni. Az idei tanévben már négy első osztály indult. A megnövekedett igények kezelésére nem az jelenti a megoldást, ha egy düledező ház egy részében kettő+két félszobát alakítunk ki szükségtanteremnek.
A helyzetet megnyugtatóan úgy lehet rendezni, hogy egy új, modern szárnnyal – aulával és korszerű tantermekkel – bővítjük az iskolát.

Bölcsődére is nagy szükség van Csömörön. Az nem megoldás, hogy két és féléves gyerekeket ve-szünk fel az óvodába úgy, hogy közben hiányzik a megfelelő szakembergárda (bölcsődei gondozó és dajka). Az óvoda nem alkalmas az ilyen korú gyermekek gondozására. Az óvodáskort el nem érő kisgyermekek gondozását, nevelését külön intézményben, a különleges gondozási feladat ellátására alkalmas, képzett szakemberek felügyeletével kívánjuk biztosítani.
                                                                                                                                                         „Úgy látjuk azonban, hogy a jelenlegi testület a gyakorlati működés során népszerűségi szempontok alapján átsorolta fontosságukat.
Mi szakítani kívánunk az ígérgetésekkel.”

Sze_Cso_program_v03_final_02Ezeknek a feladatoknak az ellátása évről évre jelentős anyagi terheket ró Csömör költségvetésére. Ahhoz, hogy a mindenkori magas színvonalat biztosítani tudjuk, gondoskodnunk kell a bevételek bővítéséről. Ez hosszú távú, gondos tervezést, előrelátó gazdálkodást és megfontolt tárgyalásokat feltételez. Megteremtjük a lehetőségét annak, hogy a meglévő vállalkozások itt maradjanak, növekedjenek, és új vállalkozások telepedjenek meg Csömörön. Nemcsak munkahelyeket teremtünk, hanem biztosítjuk az önkormányzati szolgáltatások és ellátások fedezetét is.
Kiemelten kell kezelni a vállalkozások fejlesztését, még akkor is, ha ezzel kapcsolatban nehéz színes kampányígéreteket megfogalmazni. Az M0-ás körgyűrű gazdasági lehetőségeit ki kell – és eddig is ki lehetett volna – használni. Négy évük volt rá.

Azt szeretnénk, hogy az emberek a jövőjüket biztosnak láthassák, kompromisszum, és ideiglenes megoldások nélkül.

Településfejlesztés, településrendezés

Számba kell venni az adottságokat, a lehetőségeket, és fel kell mérni az igényeket. Ezekből kell kiindulni a hosszú távú fejlesztés során, átgondolt tervezés és felelős vagyongazdálkodás biztosítása mellett. Újra felállítjuk a szakértőkből álló településfejlesztési bizottságot. A bizottság tagjai számára folyamatos továbbképzést biztosítunk.
A folyamatokba a lakosságot érdemben, széles körben kívánjuk bevonni. A korábban elkészített településfejlesztési terveket (pl. csapadékvíz-elvezetés, úthálózat fejlesztése, belterületek fejlesztése, gazdasági övezetek fejlesztési tervei) felhasználjuk, aktualizáljuk. A Csömör környezetében tátongó, több mint 200 hektárnyi bányagödör rekultivációjába és hasznosításába beleszólunk. Mi nem telepítünk oda a csömöriek félretájékoztatásával új szemétlerakót!
A jelenlegi testület által okozott károkat mérsékeljük, az általuk már aláírt megállapodásokkal kapcsolatban mindent elkövetünk a település érdekében.
A Településfejlesztési Bizottság a lakosság bevonásával készíti elő a településszerkezeti tervet. Az így kidolgozott dokumentáció Csömör lakosainak érdekeit szolgálja. Ez a garancia arra, hogy ne a Földhivataltól tudjuk meg, ha értékes földjeinket az önkormányzat leminősíti. Más kertjére nem álmodunk hintát, homokozót.
A környező településeken láttuk, hogy milyen hatalmas lendületet adott a gazdaság fejlődésének az új M0-ás.

                                                                                                                            „Más kertjére nem álmodunk hintát, homokozót.”
Ám itt Csömörön ebből semmit sem éreztünk a négy év alatt. Az önkormányzatnak kötelessége lett volna a gazdasági területek kijelölése, kialakítása közvet-lenül a körgyűrű mellett.

Mi kijelöljük és kialakítjuk az új gazdasági és vállalkozási területeket, ezzel biztosítva az adózó vállalkozók megtelepedését, új munkahe-lyek teremtését, az adóbevételek bővülését. Mindezt úgy, hogy a lakóövezetektől kellő távolságban folyjon az értékteremtő munka.

Településüzemeltetés

„Fenntartjuk az egységes és rendezett utcaképeket. A lakosok – utcaközösségek – bevonásával szépítjük Csömört,…”
A községgondnokság személyi és műszaki feltételeit fejlesztjük, új munkahelyeket létesítünk. A gondnoki hatáskört és a működési területet bővítjük.

A közvilágítás üzemeltetése és fejlesztése során elsődlegesen a hasznosságot és a célszerűséget kell szem előtt tartani.
Törekszünk a gazdaságos üzemeltetésre, és arra, hogy a közlekedés- és vagyonbiztonsági szempontok ne rendelődjenek alá dekorációs és marketingcéloknak.
Sze_Cso_program_v03_final_03A helyi közutak megfelelő minőségét és használhatóságát minden körülmények között garantálni kell. A közutak karbantartása és fejlesztése meglehetősen költségigényes, ezért is törekedni kell a jó munkakapcsolat kialakítására a megyei és az országos közútkezelőkkel. A közlekedésbiztonság javítása érdekében meg kell vizsgálnunk a táblaerdők hasznosságát.
A jelenlegi településvezetés szinte kizárólagos figyelemmel tüntette ki a közparkokat és az egyéb köz-területeket. Fenntartjuk az egységes és rendezett utcaképeket. A lakosok – utcaközösségek – bevonásával szépítjük Csömört, hogy kiérdemelje a „virágos falu” elnevezést.
A pataksétányra egységes koncepciót készítünk, illetve törekszünk e kiváló kezdeményezés életben tartására, a környék állapotának további rendezésére és a sétány mentén élők biztonságának garantálására.

Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód

Alapvető célkitűzésünk egy rendkívül korszerű egészségügyi központ lé-tesítése Csömörön. Ennek értelmé-ben a település lakosságszámának figyelembe vételével bővítjük a házi-orvosi praxisok számát. Új szakorvosi ellátásokat indítunk, az egészségügyi központ kialakítása során ezekkel már számolunk.
   Új háziorvosi rendelőt és szakorvosi ellátásokat indítunk. Az egészségügyi fejlesztés során ezekkel már számolunk, hogy komplexen biztosítsuk az egészségmegőrző, betegségmegelőző, fogászati és védőnői szolgáltatásokat is.

Az új egészségügyi intézmény komplexen nyújt majd egészségmegőrző, betegségmegelőző és védőnői szolgáltatásokat is.
Az egészséges életmódhoz szükséges tanácsadást (életmód, mozgás, táplálkozás) is tervezünk.
Megvizsgáljuk a településen lévő, napi 24 órás orvosi ügyelet működtetésének lehetőségét.

Környezet-egészségügy

A falu határában az illegális hulladéklerakást szankcionálni fogjuk. A Palotai úton több éve, esők után folyamatosan feltörő szennyvíz-buzgár eredetét felderítjük, a műszaki hibát megszüntetjük.

                                                                                                                                   Minthogy mi annak idején nem tüntettünk az új ÚT ellen, így nem állunk haragban az M0-ás kivitelezőivel, és ezért sokkal jobb tárgyalási pozícióink vannak.
Csömör zajvédelmi tervét és az ezzel kapcsolatos beruházásokat szakértelemmel kezeljük. Mint-hogy mi annak idején nem tüntettünk az új ÚT ellen, így nem állunk haragban az M0-ás kivitelezőivel, és ezért sokkal jobb tárgyalási pozícióink vannak.

Az M0-ás mellett építendő ipari és gazdasági területek tervezésénél a levegő minőségének védelme, javítása és a zajártalom elkerülése, csökkentése a létesítés feltétele lesz.
Pályázatot írunk ki esztétikus, alacsony üzemeltetési költségű köztéri illemhelyek tervezésére a falu forgalmasabb pontjain. A mobilvécé csak ideiglenes (szükség)megoldás.

Óvodai ellátás

Gyermekeink óvodai ellátását fejlesztjük. A Laky utcában ez már 2010-ben megvalósult, most a Kacsóh Pongrác utcai óvoda komplex bővítése a cél. Félmegoldások (konténeróvoda) helyett egy átgondoltan megtervezett, energia-hatékony, adott esetben többfunkciós épületet vehessenek birtokba a csömöri kisgyermekek.

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások

A Szociális Alapszolgáltatási Központ (Családsegítő) infrastruktúrájának bővítése ugyancsak indokolt. Célunk, hogy az elmagányosodott, rászoruló időseink és a betegeink részére bentlakásos, komplex ellátást biztosítsunk.
Az óvodai és a bölcsődei ellátást mindenképpen külön kell kezelni. Csömör demográfiai helyzete önálló bölcsőde megnyitását indokolja.

Kulturális szolgáltatás

Csömör soknemzetiségű, keresztény magyar falu. Büszkék vagyunk nemzeti értékeinkre, hagyományainkra. Ezek ápolásáért, megtartásáért és szélesebb körben történő megismertetéséért mindent megteszünk.
Egyházi és nemzeti ünnepeinkről méltósággal és minőségi módon kell megemlékezni. Az ünnepségek színvonalát igényes kulturális programokkal, helyi művészek előadásaival, alkotásaival emeljük.

Egyházi és nemzeti ünnepeinkről méltósággal és minőségi módon kell megemlékezni.
Tiszteljük Csömör sokszínű kultúráját, nemzetiségi hagyományait, ezért a helyi tradíciók megőrzését támogatjuk, továbbélését segítjük.

A minőségi, kulturált szórakozás és kikapcsolódás (filmvetítés, színház, tánc, zene, kiállítások, klubélet stb.) lehetőségeit továbbra is fenntartjuk, elismerve ebben elődeink eredményeit.

Hajléktalan-ellátás, rehabilitáció, megelőzés

A hajléktalanná váló, vagy egyéb módon kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek és családjaik ellátására minta programot dolgozunk ki a Magyar Máltai Szeretetszolgálat bevonásával. A Szeretetszolgálat megfelelő szakértelemmel, gyakorlattal és ismeretekkel rendelkezik a szociális krízis-helyzetek megoldása terén. A rehabilitációnak és az újbóli munkába állásnak egyedi, személyre szabott megoldásait szeretnénk biztosítani.

Lakás- és helyiséggazdálkodás

Vagyonleltárt kívánunk készíteni, melynek során felmérjük az önkormányzati ingatlanokat, és tervet készítünk azok hasznosítására, felújítására és fejlesztésére. A szociális bérlaká-sok tekintetében egységes szemléletmódot vezetünk be. Az önkormányzati ingatlanok energiahatékonyságát növeljük, és olyan energetikai megoldásokat alkalmazunk, melyek hosszú távon csökkentik az önkormányzat költségeit. Megvalósítjuk az intézményeknél is a rezsicsökkentést

Közterületek, intézmények elnevezése

Közterületeink és intézményeink elnevezésekor azt az elvet követjük, hogy az adott elnevezés a csömöri lakosok véleménye és javaslatai alapján szülessen meg.

Az önkormányzati ingatlanok energiahatékonyságát növeljük és olyan energetikai megoldásokat alkalmazunk, melyek hosszú távon csökkentik az önkormányzat költségeit.
Emellett támogatjuk, hogy az lehetőleg olyan személyhez, helyhez, fogalomhoz kötődjön, aki és amely kapcsolódik Csömör történelméhez, hagyományaihoz, közismert és könnyen megjegyezhető.

Mi nem fogunk 0011-típusú és kezdetű nevet adni közterületeinknek.

Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás

A faluban a csapadékvíz gyűjtése és levezetése nincs megoldva – mindenki szembesülhet ezzel nagyobb esőzések idején.

Sze_Cso_program_v03_final_04A felelőtlenül, csapadékvíz-elvezetés nélkül aszfaltozott kampányutak tovább növelik a hatékony beavatkozás szükségességét, mivel a szilárd burkolatról szinte azonnal lefolyik a víz. A jelenlegi viszonyokra – és a további bővítés elvárásaival összhangban – egységes települési csapadékvíz-elvezetési tervet készítünk. Amennyiben megoldjuk a csapadékvíz szakszerű elvezetést, a szennyvíz telep is jelentős terheléstől mentesül.
Az épített és természeti értékeinkről „Helyi Értéktárat” készítünk, csat-lakozunk a „Nemzeti Értéktárhoz” és a „Hungarikumok Gyűjteményéhez”. A nevezetes csömöri programok keretein belül, központi támogatással népszerűsíthetjük helyi értékeinket.
A környezeti oktatás-nevelés tanterven belüli és kívüli formáinak fejlesztésére programot indítunk, különös tekintettel a falu természetvédelmi értékeinek bemutatására és védelmére. A környezetvédelmi nevelés gyakorlati bemutatását a helyi környezettechnológiai üzemek (szennyvíztisztító, lerakó, válogató, hasznosító üzem stb.) látogatásával biztosítjuk.

Élve környezeti adottságainkkal, lehetőségeinkkel erdei iskolát és tanösvényt létesítünk, lásd: Sport, ifjúsági ügyek.
A jelenlegi viszonyokra – és a további bővítés elvárásaival összhangban – egységes települési csapadékvíz-elvezetési tervet készítünk.

Gazdálkodás gazdaságszervezéssel

A csömöri adófizetők mellett, új, prosperáló vállalkozások megtelepedését támogatva szélesítjük az adózók körét.

Sze_Cso_program_v03_final_05A kiadások teljesítésének és a költségvetési egyensúly folyamatos fenntartásának alapját a bevételek diverzifikálásával és növelésével lehet megteremteni.
A kötelező feladatok biztonságos ellátása sem kerülhet veszélybe, de az önként vállalt feladatok finanszírozásához szükséges forrásokat is elő kell teremteni.
Ennek érdekében újra kell gondolni a helyi adók rendszerét az adóbázis szélesítésével, a kedvezmények és a további bevételek lehetőségeinek alapos elemzésével.
A szabadon felhasználható bevételeket szükség szerint kell elkülöníteni településfejlesztésre, gazdasági lehetőségek meg-teremtésére, pályázatok saját erejének biztosítására, illetve tartalék képzésére.
Finanszírozási lehetőségeket kell keresni gazdasági (bevételtermelő) fejlesztésekre, így például új ipari és/vagy mezőgazdasági körzetek kialakítására, közművesítésére, a vállalkozói környezet bővítésére. A meglévő fejlesztési területek hasznosítását szakmai és szervező munkával támogatjuk. Ez az évtizedek óta húzódó feladat a település fejlesztése szempontjából tovább nem halogatható.

                                                                                                                               A kötelező feladatok biztonságos ellátása sem kerülhet veszélybe, de az önként vállalt feladatok finanszírozásához szükséges forrásokat is elő kell teremteni.
Az önkormányzati intézmények energetikai felülvizsgálatát is megkezdjük, és részletes ter-vet készítünk a komfort-bővítés és energiaha-tékonyság növelése érdekében. Ezzel jelentős összegű saját forrást takaríthatunk meg, ame-lyet egyéb, fontos feladatok finanszírozására fordíthatunk.

Turizmussal kapcsolatos feladatok

Feladatunk, hogy az országos turisztikai programokban Csömör értékei is jelenjenek meg.

Sze_Cso_program_v03_final_06Megfontolandó, hogy hagyományos helyi programjainkat szélesebb körben is vonzóvá tegyük. Egészségmegőrző programjainkat, sportolási lehetőségeinket – kiemelten a csömöri horgásztó, továbbá a sétautak, sétalovag-lás, terepíjászat, bringapályák – fejleszteni és reklámozni szeretnénk annak érdekében, hogy hasznot hozzanak Csömörnek.

Megvizsgáljuk egy több korosztálynak aktív kikapcsolódást biztosító kalandpark kialakításának lehetőségeit.
A turizmus fejlesztése szempontjából nélkülözhetetlen szálláshely létesítésére vonatkozó kezdeményezéseket bátorítjuk, a pályázatokon történő esetleges részvételüket segítjük.
Bár tisztában vagyunk azzal, hogy a szálláshelyek létesítése nem az ön-kormányzat feladata, úgy véljük, hogy a kulturális, testvérvárosi, testvér-gyülekezeti stb. kapcsolatok érdekében szükség van kereskedelmi szálláshelyekre Csömörön.

A kis- és őstermelők értékesítési lehetőségei

Egy eddig teljesen ki nem aknázott lehetőségünket, nevezetesen a város közelségét kihasználva, a helyi termékek piacra juttatására egységes csömöri fejlesztési koncepciót dolgozunk ki. Megvizsgáljuk fedett piacrész kialakításának lehetőségét is. Az igen sikeres termelői piac bővülését – legyen az gyakoribb piacnap vagy méretbeli növekedés – az önkormányzat minden rendelkezésre álló eszközével támogatni szeretnénk. A köztereket úgy fejlesztjük, hogy segítsük vele a helyi termelőket, őstermelőket.

Sport, ifjúsági ügyek

Célunk, hogy Csömörön minden gyerek tanuljon meg úszni, melyet támogatunk. Fontosnak tartjuk a csömöri kézilabdasport több évtizedes hagyományához méltó kezelését. Emellett – lehetőségeinkhez mérten – az újonnan létrejött szakosztályokat is támogatjuk. Kiemelt figyelmet fordítunk azokra a sportágakra, amelyek nagyobb tömegeket mozgatnak meg. A fiatalok egészséges életmódra nevelése érdekében rendszeres és változatos programokat szervezünk a támogatott szakosztályok közreműködésével. Az élsportról sem feledkezünk meg, hiszen az itt felnövő, itt élő sporttehetségek Csömörnek dicsőséget, a fiatalabb generációnak példaképet jelentenek.
Célunk, hogy minél több csömöri gyerek – élve a falu páratlan lehetőségeivel – tanuljon meg lovagolni. Azt szeretnénk, hogy gyermekeink megismerjék a körülöttünk lévő erdők és mezők élővilágát, túrázzanak, ismerjék és ápolják a csömöri patakot, óvják és védjék a természetet. Csak ezzel biztosíthatjuk, hogy a következő generációk sem fogják szemétlerakónak használni a falu természetes élőhelyeit.

Valódi tanösvényt, illetve arra alkalmas helyszínen erdei iskolát szándékozunk létrehozni pl. A Szedervölgyi erdőben, a Kálvárián, a tónál vagy a forrásvölgyben.
Valódi tanösvényt, illetve arra alkalmas helyszínen erdei iskolát szándékozunk létrehozni pl. A Szedervölgyi erdőben, a Kálvárián, a tónál vagy a forrásvölgyben.

A csömöri művészek támogatására is szeretnénk forrást biztosítani. Tehetségprogramunk célja, hogy a művészetekben jártas és tehetséges alkotók kibontakozását és szakmai fejlődését segítsük, és ezzel is inspiráljuk további szakmai fejlődésüket. Mindez kihatással van a művészetek, a kultúra népszerűsítésére is. Különös figyelmet fordítunk a csömöri zeneiskola támogatására. Partnerként segítjük a különböző pályázati lehetőségek kiaknázását. A zenei képzés színvonalára büszkék vagyunk. Elismerjük maradandó, értékteremtő tevékenységüket! A csömöri zenei élet hagyományosan jó közreműködését a csömöri kulturális programok színvonalának emelésére továbbra is támogatjuk.

Nemzetiségi ügyek

Csömörön évszázados barátságban és békében élnek egymás mellett tótok és svábok. Ők Csömör legnépesebb nemzetiségei, akiket tisztelünk, és kezdeményezéseiket támogatjuk.
A nemzetiségi önkormányzatok függetlenségének biztosítása, törekvéseinek támogatása alapvető feladatunk.
Az oktatásban és a kultúrában kiváltképp számítunk értékes segítségükre, e téren korábban is gyümölcsöző kapcsolatokat ápoltunk.

A település közbiztonsága

A körzeti megbízott, a polgárőr, a mezőőr és az önkéntes tűzoltó munkáját minden rendelkezésünkre álló eszközzel támogatjuk. A különböző területek összehangolt működését elősegítjük. Az ellátandó feladattal, illetve a védendő értékkel arányos támogatást igyekszünk számukra biztosítani.
A közlekedésbiztonság fokozására a lényeges változásokat követően rendőri jelenléttel erősítjük az új szabályok betartását, tájékoztató, figyelemfelhívó jelleggel.

Helyi közösségi közlekedés fejlesztése

A közösségi közlekedés fejlesztését a lakosság igényeivel összhangban kell tervezni. Célunk a busz és HÉV közlekedés összehangolása, a csúcsidőszakokban a járatok sűrítése. E célból az érintettekkel tárgyalásokat kezdeményezünk.
Éjszakai közlekedési lehetőséget dolgozunk ki Budapest és Csömör (a Nyírpalota u. vagy a Bekecs u.) között. Új közösségi közlekedési megoldást dolgozunk ki a Nyírpalota utcai végállomáshoz. A gyerekeink által használt helyek és intézmények (óvoda, iskola, sportpályák, Bulgárkert) kerékpáros megközelíthetősége érdekében a forgalomtechnikai eszközök fejlesztése elkerülhetetlen. A kerékpár falun belüli tömegközlekedésre kiváló eszköz, ezért a munkába járás megkönnyítése érdekében a HÉV-állomás mellé és a forgalmas buszállomásokhoz fedett, zárt kerékpártároló építését kezdeményezzük.

Hulladékgazdálkodás

Sze_Cso_program_v03_final_07

A települési szilárd hulladék gyűjtése és végső lerakása önkormányzati feladat.
A kommunális hulladék lerakásának díja 2016-ig progresszíven emelkedik. A díjemelkedést a lerakandó hulladék mennyiségének csökkentésével tudjuk kompenzálni.
Ehhez széleskörű összefogás szükséges a falu minden háztartása és a közszolgáltató között. Egy együttműködésre kész közösség számára ez nem jelenthet gondot.
A szelektíven gyűjtött hulladékok után járulékot és lerakási díjat nem kell fizetni. Célunk, hogy csökkenjen a lerakóba kerülő hulladékok mennyisége.
A szelektív gyűjtésben megteremtjük a bővítés lehetőségét, a zöld hulladékok falu számára gazdaságos hasznosítását.
A zöldhulladék külön gyűjtésének hasznát a háztartásokkal megosztjuk.

                                                                                                                                                         A máshonnan származó szilárd hulladékok tekintetében az álláspontunk változatlanul az, hogy ennek a településnek nincs szüksége mások szemetére.
Támogatjuk a helyben, házaknál történő tradicionális komposztálást, illetve a komposzt felhasználását.
A máshonnan származó szilárd hulladékok tekintetében az álláspontunk változatlanul az, hogy ennek a településnek nincs szüksége mások szemetére. A hulladéklerakást nem nevezzük rekultivációnak.

A bányagödrök rekultivációját a jogszabályok érvényesítésével, a kötelezettségek számonkérésével kezdjük.

Intézménybővítés

Minden intézmény fejlesztése, bővítése és felújítása során a hosszútávú fenntartható és gazdaságos üzemeltetés a célunk.
Az iskola életében nélkülözhetetlen a központi közösségi tér – aula – kialakítása, tanulólétszám-arányosan a hiányzó tantermek felépítése, tekintettel a falu demográfiai változásaira.
Az iskolát korszerű taneszközökkel látjuk el, hogy biztosítsuk a magas színvonalú oktatást. Az iskolai oktatásban a gyakorlati képzésekhez tanulmányi kertet létesítünk.
A Kacsóh Pongrác utcai óvodát komplex céllal bővítjük hogy az óvodai ellátáson kívül más program, a későbbiekben esetleg más intézmény befogadására is alkalmas lehessen. A bölcsődei ellátás infrastruktúráját biztosítjuk.
A szociális szolgáltatás infrastruktúráját gondos tervezés után, több lépésben bővítjük.
A pedagógusok továbbképzéséhez támogatást nyújtunk, előnyben részesítve a helyi és a munkaidőhöz igazodó programokat, különös tekintettel a pedagógusi életpálya által preferált területeken.

Vízközmű szolgáltatás

Mindent megteszünk azért, hogy az ivóvízhálózat kapacitását bővítsük, akár más, akár további forrásokból való kiszolgálás lehetőségeit is figyelembe véve.
A vízminőség jelenleg kielégítő. Azért, hogy ez ne romolhasson, betekintést kérünk a vízszolgáltatótól a monitoringba. A csömöri víz kemény, a helyi lágyítással kapcsolatban műszaki tanácsadást biztosítunk a háztartásoknak a berendezések élettartamának növelése érdekében.
Helyi részletes talajvíztérkép kidolgozásával támogatjuk a szabályosan létesített saját talajvíz-kutakat, mert a kezelt ivóvíz érték, ne azzal locsoljunk.
A szennyvíztelep kapacitásbővítésére kiírandó pályázaton képviseljük a falu érdekeit, ezentúl nemcsak „tüneti” bővítéssel, hanem a tisztító hatékonyságának növelésével biztosítjuk a szennyvíz-infrastruktúra hosszú-távú hatékonyságát.

Virágzó mezőgazdaság – földi paradicsom!

Csömör 2000 hektárnyi területet meghaladó szántóföldjeinek művelésére különös hangsúlyt fektetünk. Célunk az, hogy a kultúrállapot helyreállításával a gazdálkodás jelentős hasznot hajtson a tulajdonosok és a település számára. Ennek érdekében – többek között a mezőgazdasági hasznosítás szem előtt tartásával – a Településfejlesztési Tervet részletekbe menően felülvizsgáljuk. A felülvizsgálat során tekintetbe vesszük a kiírásra kerülő pályázati lehetőségeket, törekszünk ezek maximális kihasználásra.

Sze_Cso_program_v03_final_08Bérleti vagy szociális alapon kiadott, 150-300 m2-es parcellákból álló közösségi kerteket alakítunk ki a azok számára, akik nem rendelkeznek saját kerttel, de gazdálkodni, kertészkedni szeretnének. A közösségi kert üzemeltetése bevételt és munkalehetőséget biztosít Csömörnek. Ezen túlmenően, a közösségi kert fölösleges terményeit helyi piacon lehet értékesíteni.
Segítjük a községen belül a munkalehetőséget biztosító organikus (ökológiai gazdasági követelmények szerinti, „bio”) növénytermesztés, kertészet és állattenyésztés kialakítását, fejlesztését. A Nemzeti Agrár Kamara intenzív bevonásában gondolkodunk a helyi gazdálkodás fellendítése érdekében.
Már megkezdtük az OKJ-s mezőgazdasági szakképesítések, tanfolyamok kihelyezését Csömörre. Ezt a képzési tevékenységet a NAK helyi szervezetével közösen kibővítjük a feldolgozóipari, az élelmiszeripari és az agrárturisztikai területekre is. Már most is jelentős támogatási intenzitással, kedvezményesen igénybe vehető képzések indultak.

Csömör a legnagyobb lovas falu!

Célunk a helyi lótenyésztés és lótartás értékeinek felmérése, kapcsolódási lehetőségek azonosítása, és a kulturális, oktatási és gazdasági együttműködések megteremtése. Hogy büszkék lehessünk lovasaink eredményeire, színvonalas szabadidős és sportprogramokat támogatunk. A lovas közösség színvonalas programjai községünk jó hírét is öregbítik.

Családi-nap-Szedervölgy-Majorban_19.jpg

elektronikus – „e” – ügyintézés

A modern kor technikai lehetőségeivel élve, fejleszteni kívánjuk az elektronikus önkormányzati szolgáltatások körét.

Ügyfél-, ügyintéző- és munkahelybarát önkormányzatra van szükség Csömörön!
Többek között hasznos webes felületekkel és okostelefonos információs alkalmazásokkal szeretnénk egy valódi interaktív hivatalt működtetni.

Ügyfél-, ügyintéző- és munkahelybarát önkormányzatra van szükség Csömörön!

Zárszó

Mint az itt látható, programjaink a jelenlegi testület által valaha is megfogalmazott célkitűzéseknél Csömörnek jóval nagyobb léptékű felvirágoztatását segítik. Mindez azonban kizárólag a csömöri polgárok összefogásával valósulhat meg, ha jelöltjeinknek bizalmat szavaznak.

Kérjük, október 12-én, az Önkormányzati Választáson szavazzanak a Szeretlek Csömör jelöltjeire!

Még nincsenek hozzászólások.

Hozzászólás!